ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ | Brinjal Ennegayi recipe in Kannada and English