ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ | Sabsige Soppina Chitranna recipe in Kannada