ಅವರೆಕಾಳು ಚಿತ್ರಾನ್ನ | Avarekalu Chitranna recipe in Kannada