ಮಸೊಪ್ಪು (ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು) | Simple Mosappu (Soppina Saaru) recipe in Kannada