ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ, ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಸಾರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಹಾಲು | Othu Shavige, Sprouted Beans Sambar & Coconut Milk recipe in Kannada